Kế hoạch chuyên môn

Thứ sáu - 25/04/2014 16:19
Kế hoạch chuyên môn

PHÒNG GD VÀ ĐT DẦU TIẾNG          

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

                                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

           

 

   Thanh Tân, ngày 15 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

                  NĂM HỌC 2013 -2014

          Căn cứ công văn số 30 /PGDĐT- GDTH ngày 05 tháng 9 năm 2013 của phòng giáo dục và đào tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học năm học 2013- 2014 đối với cấp tiểu học.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của đơn vị, số lượng học sinh, tình hình đội ngũ  cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, phong trào giáo dục của nhà trường và yêu cầu mới của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bộ phận chuyên môn đề ra nhiệm vụ năm học 2013- 2014 như sau:                                            

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Thực hiện chủ đề năm học 2013-2014 được xác định là naêm hoïc Tiếp tục thực hiện đổi mới maïnh m thöïc chất công tác qun lý và nâng cao chất lượng giaùoduïc toaøn dieän vaø beàn vöõng vôùi tinh thaàn chuû ñoäng, kieân quyeát”  phaùt trieån phöông chaâm  Daïy thaät, hoïc thaät,thi thaät, chaát löôïng thaät” thaønh phong traøo Daïy gioûi, hoïc gioûithöïchieän toát khaåu hieäu haønh ñoäng: ” Taän taâm, taän löïc, taän tuïy, taát caû vì hoïc sinh thaân yeâu”.

Tieáp tuïc triển khai ñaåy maïnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động ”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”

Tập trung chỉ đạo việc quản lý,tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng;tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học,đổi mới cách đánh giá,xếp loại học sinh,chú trọng giáo dục đạo đức,kỹ năng sống,tổ chức đánh giá sự phù hợp của chương trình,sách giáo khoa cấp tiểu học.

Ñoåi môùi maïnh meõ coâng taùc quaûn lyù chæ ñaïo,boài döôõng giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc;ñeà cao traùch nhieäm,khuyeán khích söï saùng taïo cuûa giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc.Ñaåy maïnh vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong daïy hoïc vaø quaûn lyù.

B .NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện nội dung chương trình:

Thực hiện đầy đủ chương trình quy định.Thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn phân phối chương trình theo Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học của BGD-ĐT.

Tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục:Giáo dục môi trường,an toàn giao thông,kỹ năng sống,...

Lập kế hoạch dạy các môn có các tiết dành cho địa phương.

100% Giáo viên dạy đảm bảo đúng theo chương trình SGK và phân phối chương trình hiện hành.

2. Kiểm tra đánh giá

Thực hiện kieåm tra ñaùnh giaù hoïc sinh theoThoâng tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10/2009 của  Bô Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

3.Nghiệp vụ

-Thao giảng chuyên đề,tăng cường dự giờ,thao giảng,rút kinh nghiệm tiết dạy,tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vuï sao cho thiết thực và hiệu quả.

-Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

-Tăng cường hoạt động tổ khối,cần phát huy vai trò,chức năng và nhiệm vụ trong hội họp,trao đổi,thảo luận về nội dung,phương pháp,rút kinh nghiệm trong thao giảng,dự giờ.

-Thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên.

-Tìm nguyên nhân và các biện pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu.

          -Thực hiện thống nhất các loại hồ sơ theo qui định .

-Thực hiện tốt soạn Kế hoạch bài dạy  trước khi lên lớp, thực hiện tốt công tác dự giờ, thao giảng trao đổi rút kinh nghiệm, sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng.

   4. Biện pháp:

- Tổ bộ môn duyệt Keá hoaïch baøi daïy hàng tuần, Duyệt hồ sơ GKI,CKI ,GKII, Cuối năm.

- Mỗi GV dự giờ 18 tiết/ 1 năm ; Thao giảng 6 tiết/năm

- Mỗi tổ lập kế hoạch chọn 1 tiết thao giảng, ứng dụng CNTT.

 -       Thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng Ngaøy “ TDÑTÑT ”  ( 12 / 8 / 2013 ) . Huy ñoäng heát treû  em  6 tuoåi treân ñòa baøn vaøo hoïc lôùp 1,  nhaän laïi soá hoïc sinh nghæ - ,boû hoïc vaøo hoïc laïi .(nếu có).

             -        Trieån khai ñaày ñuû caùc chuyeân ñeà do Ngaønh toå chöùc trong naêm hoïc nhö : ñaùnh giaù xeáp loaïi HS theo Thông Tư 32 / 2009 / TT – BGDÑT ngaøy 27 / 10 / 2009 cuûa Boä GD & ÑT.Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học,  chuyeân ñeà chöõ vieát hoa, chuyên đề đạo đức, TNXH . . .  Tieáp tuïc trieån khai thöïc hieän chöông trình giaùo duïc phoå thoâng theo Quyeát Ñònh 16 / 2006 / QÑ – BGD & ÑT ngaøy 05 / 5 / 2006 cuûa Boä Tröôûng Boä GD & ÑT, cuõng coá thaønh töïu  PCGDTH – CMC, giöõ vöõng vaø ñaït chuaån PCGDTH ñuùng ñoä tuoåi treân ñòa baøn, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû ñaøo taïo.

                  -       Phaùt huy vai troø cuûa ñoäi nguõ toå-khoái tröôûng chuyeân moân trong vieäc soaïn – giaûng “ Keá  hoaïch baøi daïy”, döï giôø - thaêm lôùp, hoïc taäp kinh nghieäm ñoàng chí, ñoàng nghieäp, phaán ñaáu khoâng coù tieát daïy khoâng ñaït yeâu caàu. Baûo ñaûm noäi dung sinh hoaït toå khoái chuyeân moân tuaàn 1 vaø tuaàn 3 haøng thaùng thieát thöïc,  phong phuù.

   -             Hoïc taäp và thực hiện vieäc ñaùnh giaù – xeáp loaïi hoïc sinh theo chuẩn kiến thức – kỹ năng  theo höôùng ñoåi môùi cuûa Boä GD & ÑT ñoái vôùi hoïc sinh tieåu hoïc. 

   -            Qui ñònh thoáng nhaát caùc loaïi hoà sô soå saùch cuûa giaùo vieân, toå khoái tröôûng vaø hoïc sinh ngay töø ñaàu naêm hoïc. Kieåm tra kí duyeät keá hoaïch baøi daïy – soå goïi teân ghi ñieåm cuûa giaùo vieân haøng tuaàn, haøng thaùng.

         -       Toå chöùc thao giaûng – döï giôø 100% giaùo vieân trong ñôn vò theo QÑ : 16/ 2000 /QÑ – BGD & ÑT  qua  ñoù laøm cô sôû cho vieäc ñaùnh giaù xeáp loaïi GV haøng naêm theo qui ñònh cuûa Boä GD – ÑT , ñoàng thôøi phaùt hieän, boài döôõng GV daïy gioûi  döï thi GVDG caùc caáp.

-        Thöïc hieän trang trí phoøng hoïc – vaên phoøng – thö vieän, phoøng Ñoaøn –Ñoäi, phoøng y teá hoïc ñöôøng. Cuûng coá hoaït ñoäng cuûa toå GDSK – Y teá hoïc ñöôøng vaø CTÑ, tieáp tuïc duy trì vieäc  suùc mieäng baèng dung dòch Fluor cho hoïc sinh haøng tuaàn .

            -      Phaùt huy vai troø hoaït ñoäng cuûa Hoäi CTÑ tröôøng hoïc trong vieäc tuyeân truyeàn phoøng choáng dòch beänh vaø cöùu trôï nhaân ñaïo trong CB.GV.CNV vaø HS. Vaän ñoäng PHHS tieáp tuïc tham gia Baûo Hieåm Yteá HS ñeå ñöôïc chaêm soùc söùc khỏe con em taïi tröôøng khi bò oám ñau ñoät xuaát. Ñaåy maïnh coâng taùc y teá hoïc ñöôøng ñaït hieäu quaû .

      -            Cuûng coá, phoái keát hôïp vôùi caùc ñoaøn theå trong ñôn vò nhö : Coâng Ñoaøn Cơ Sở, Ñoaøn TN CS HCM, Ñoäi TN TP HCM, Hoäi Cha Meï HS . . . ngay töø ñaàu naêm hoïc ñeå naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng, töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp khaû thi nhaèm hoã trôï, thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng chuyeân moân, neà neáp Daïy vaø Hoïc, xaây döïng cô sôû vaät chaát trang thieát bò, taïo ñieàu kieän toát cho caùc phong traøo giaùo duïc vaø caùc phong traøo thi ñua do Ngaønh, ñòa phöông vaø ñôn vò ñeà ra.  Phaùt huy vai troø Xaõ Hoäi hoaù giaùo duïc nhaèm huy ñoäng nguoàn löïc ñaàu tö cho GD vaø xaây döïng moâi tröôøng GD  laønh maïnh và phát triển.

5.Tổ chức các kỳ kiểm tra:

-Tổ chức kiểm tra GKI,CKI,GKII,Cuối năm

-Thi giáo viên dạy giỏi vòng trường vào tháng 10 và tháng 11

-Thi " Văn hay chữ tốt” giaûi thöôûng sao khueâvào tháng 11

-Thi tieáng Anh vaø Toaùn treân maïng Internet 12

-Thi Toaùn giaûi Löông Theá Vinh,Toaùn tuoåi thô .

-Thi troø chôi daân gian .

-Hoâi thi TDTT .

6. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm:

a. Chỉ tiêu các phong trào:

-Tổ chức kiểm tra GKI,CKI,GKII,Cuối năm

-Thi giáo viên dạy giỏi giải thưởng VMĐ

-Thi " Văn hay chữ tốt” giaûi thöôûng "sao khuê” cấp huyện đạt 4HS

-Thi tieáng Anh vaø Toaùn treân maïng Internet 2HS

-Thi Toaùn giaûi Löông Theá Vinh,Toaùn tuoåi thô caáp Huyeän,ñaït: 1HS

-Thi troø chôi daân gian caáp huyeän,ñaït 3 giaûi

-Hoâi thi TDTT caáp huyeän ñaït 3 giaûi.

-Hoäi thi sao nhi ñoàng chaêm ngoan;phuï traùch sao gioûi caáp huyeän,ñaït 2 giaûi

 b. Chỉ tiêu giáo dục:

 

Tỉ lệ lưu ban :                 2 %

Bỏ học :                          1%

Lên lớp :                        98 %

Tỉ lệ hs “Hoàn thành chương trình tiểu học” 100 %

=Chất lượng học sinh :

Hạnh Kiểm: 100% THĐĐ

Học lực :     Giỏi : 30%  , Khá : 45% ,Trung bình :        23% , Yếu : 2%

  • Chỉ tiêu về giáo viên :

- GV Giỏi vòng trường : 8

- GV Giỏi vòng Huyện : 2

- Viết SKKN: 60 % GVtham gia vieát saùng kieán kinh nghieäm.

- Văn hay chữ tốt vòng Huyện : HS là 4HS

      Chỉ tiêu phấn đấu: về chất lượng học sinh từng khối

 

Khối

TSHS/nữ

Giỏi

Khá

T. Bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

62/31

16

25,8

31

50,0

13

21,0

2

3.2

2

53/28

14

26,4

26

49,1

12

22,6

1

2,9

3

61/34

16

26,2

31

50,8

14

23,0

0

0

4

59/28

17

28,1

25

41,4

18

30,5

0

0

5

38/23

10

26,3

18

47,4

10

26,3

0

0

TC

273/144

73

26,4

131

48,0

67

24,5

3

1,1

          Treân ñaây laø keá hoaïch chuyeân moân cuûa tröôøng tieåu hoïc thanh Taân trong naêm hoïc 2013- 2014.

Taäp theå CB- GV- CNV cuûa tröôøng quyeát taâm phaán ñaáu thöïc hieän vaø hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï chuyeân moân cuûa ngaønh vaø tröôøng ñeà ra.

 

Duyeät cuûa Hieäu Tröôûng               Thanh Taân, ngaøy 15 thaùng 09 naêm 2013

                                                                                P.Hieäu Tröôûng

                          

 

           

                                                                             Nguyeãn Thanh Sôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Sơn

  Ý kiến bạn đọc

 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 2
 
  •   Hôm nay 28
  •   Tháng hiện tại 8,291
  •   Tổng lượt truy cập 187,869
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?