Kế Hoạch Kiểm Tra Cuối Năm Năm Học 2013-2014

Thứ tư - 14/05/2014 15:39

Kế Hoạch Kiểm Tra Cuối Năm Năm Học 2013-2014

Kế Hoạch Kiểm Tra Cuối Năm Năm Học 2013-2014
Căn cứ vào công văn số 62/ PGDĐT - GDTH , ngày 07 tháng 4 năm 2014  của Phòng Giáo Dục và Đào tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm năm học 2013 – 2014 cấp tiểu học. Căn cứ công văn số 68/PGDĐT-GDTH, ngày 14/4/2014 của Phòng Giáo Dục và Đào tạo Dầu Tiếng...

PHÒNG GD-ĐT DẦU TIẾNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH THANH TÂN                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
     
 
   

 

 

Số:      /KH-THTT                                             Thanh An, ngày       tháng 5  năm 2014

 

 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI NĂM

 NĂM HỌC : 2013 - 2014

 

    - Căn cứ vào công văn số 62/ PGDĐT - GDTH , ngày 07 tháng 4 năm 2014  của Phòng Giáo Dục và Đào tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm năm học 2013 – 2014 cấp tiểu học.

    - Căn cứ công văn số 68/PGDĐT-GDTH, ngày 14/4/2014 của Phòng Giáo Dục và Đào tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra môn Tiếng Anh cuối năm năm học 2013 – 2014 cấp tiểu học.

   - Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 cấp Tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng .

   - Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của đơn vị;

     Trường Tiểu học Thanh Tân xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối năm năm học

 2013 - 2014 như sau :

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tổ chức kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình, nghiêm túc khách quan, đánh giá trung thực kết quả học tập của học sinh, kết quả giảng dạy của giáo viên.

- Kiểm tra đúng theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục , chấp hành tốt sự phân công của Ban giám hiệu trong việc ra đề, coi và chấm kiểm tra nghiêm túc nhưng không gây áp lực cho học sinh.

- Từ kết quả kiểm tra, giáo viên rút kinh nghiệm để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp từng đối tượng học sinh lớp mình phụ trách.

- Nội dung kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng, giúp học sinh có khả năng ứng dụng và phát triển tư duy cho các kỳ kiểm tra tiếp theo. Nội dung kiểm tra căn cứ vào yêu cầu chuẩn kiến thức , kỹ năng cơ bản được quy định trong chương  trình Tiểu học ban hành theo Quyết định số: 16/20006/QĐ - BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bô Giáo dục và Đào tạo.

II. THỜI GIAN KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC :

  Từ ngày 08 / 5/ 2014 đến 15/ 5/ 2014.

  - Ngày 08/5/2014 : Kiểm tra môn Lịch sử, Địa lý và Khoa học lớp 4,5 ( thời gian làm

     bài 40 phút )

  - Ngày 12/5/2014:   

— Buổi sáng :

  +Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1,2,5   đọc hiểu ( thời gian làm bài 40 phút )

   7 giờ 30 phút mở bì đề ;7 giờ 55 phút phát đề; 8 giờ HS làm bài; 8 giờ40 phút thu bài

  +Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1,2  phần viết   ( thời gian làm bài 40 phút )

   9 giờ  mở bì đề ; 9giờ 25 phút phát đề;9giờ 30 phút HS làm bài;10giờ10phút thu bài

  + Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp  5  phần viết     ( thời gian làm bài 60 phút )

   9 giờ  mở bì đề ; 9giờ 25 phút phát đề; 9giờ30phút HS làm bài;10giờ30phút thu bài

 — Buổi chiều :

   +Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3,4   đọc hiểu ( thời gian làm bài 40 phút )

   13giờ 30 phút mở bì đề; 13giờ 55 phút phát đề; 14giờ HS làm bài;14giờ 40phút thu bài

  +Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3 phần viết  ( thời gian làm bài 40 phút )

    15giờ mở bì đề; 15giờ 10phút phát đề;15giờ 20 phút HS làm bài; 16giờ thu bài

  + Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 4 phần viết     ( thời gian làm bài 60 phút )

    15giờ mở bì đề; 15giờ 10phút phát đề;15giờ20phút HS làm bài; 16giờ20 phút thu bài

 

   - Ngày 13/5/2014:

    — Buổi sáng :

   + Kiểm tra môn Toán lớp 1,2,5  ( thời gian làm bài 40 phút )

     7 giờ 30 phút mở bì đề ;7 giờ 55 phút phát đề; 8 giờ HS làm bài; 8 giờ40 phút thu bài

   — Buổi chiều :

   + Kiểm tra môn Toán lớp 3,4  ( thời gian làm bài 40 phút )

14  giờ 00 phút mở bì đề; 14 giờ10 phút phát đề; 14giờ 20phút HS làm bài ;

        15giờ  thu bài.

 

   - Ngày 14/5/2014: Buổi sáng

 + Kiểm tra môn Tiếng Anh  lớp 1,2 ( thời gian 35 phút )

         7 giờ 00 phút mở bì đề; 7 giờ10 phút phát đề; 7giờ 15phút HS làm bài ;

         7 giờ 50 phút thu bài.

 

    - Ngày 15/5/2014: Buổi sáng

 + Kiểm tra môn Tiếng Anh  lớp 3,4,5 ( thời gian 35 phút )

         7 giờ 00 phút mở bì đề; 7 giờ10 phút phát đề;  7giờ 15phút HS làm bài ;

         7 giờ 50 phút thu bài.

 

 III. NỘI DUNG KIỂM TRA :

    - Đề kiểm tra gồm có 2 phần : Phần trắc nghiệm và phần tự luận phù hợp chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng học sinh qua việc đảm bảo có phần kiểm tra dành cho học sinh khá, giỏi thời lượng làm bài là 40 phút cho mỗi bài kiểm tra . Đáp án của đề kiểm tra phải chính xác , chú trọng thực hành, bài tập theo chuẩn kiến thức kỹ năng , thang điểm hợp lý tránh cho điểm lẻ , phải làm tròn số không cho điểm thập phân .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

    * Phân công theo dõi , kiểm tra việc coi và chấm kiểm tra :

1/ Hiệu trưởng : Nguyễn Thị Kim Hà  - Chủ tịch Hội đồng - Chịu trách nhiệm chung ; Theo dõi , kiểm tra việc coi , chấm  kiểm tra ,tiến hành đánh phách, rọc phách bài kiểm tra, thông báo cho Hội đồng thời gian làm bài, thu bài, xử lý những vấn đề xảy ra trong thời gian tổ chức kiểm tra bài và chấm bài.

2/ Phó hiệu trường chuyên môn : Nguyễn Thanh Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng - Chịu trách nhiệm phân công, phát đề kiểm tra , theo dõi , kiểm tra việc coi kiểm tra ,Phân công theo dõi , kiểm tra việc chấm kiểm tra.

3/ Phân công coi và chấm kiểm tra :

 

     Ngày kiểm tra: 08/5/2014

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Phân công

01

Đào Vũ Thị Tuyết Minh

Giáo viên dạy lớp 41

Coi và chấm Lớp 52

02

Tô Thị Mẫn

Giáo viên dạy lớp 42

Coi và chấm Lớp 51

03

Huỳnh Ngọc Băng Tâm

Giáo viên dạy lớp 51

Coi và chấm Lớp 41

04

Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên dạy lớp 52

Coi và chấm Lớp 42

 

 

 

 

   Ngày kiểm tra : 12/ 5/ 2014  

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Phân công

01

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên dạy lớp 11

Coi và chấm Lớp 52

02

Trần Thị Ngọc Điệp

Giáo viên dạy lớp 12

Coi và chấm Lớp 51

03

Văn Thị Cẩm Vân

Giáo viên dạy lớp 21

Coi và chấm Lớp 12

04

Tô Thị Tố Mỹ

Giáo viên dạy lớp 22

Coi và chấm Lớp 11

05

Đặng Hồng Lập

Giáo viên dạy lớp 31

Coi và chấm Lớp 22

06

Trần Thị Gái

Giáo viên dạy lớp 32

Coi và chấm Lớp 21

07

Đào Vũ Thị Tuyết Minh

Giáo viên dạy lớp 41

Coi và chấm Lớp 32

08

Tô Thị Mẫn

Giáo viên dạy lớp  42

Coi và chấm Lớp 31

09

Huỳnh Ngọc Băng Tâm

Giáo viên dạy lớp  51

Coi và chấm Lớp 42

10

Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên dạy lớp  52

Coi và chấm Lớp 41

11

Nguyễn Thanh Minh

Giáo viên dạy Thể Dục

Giám thị

12

Huỳnh Thị Thu Phương

Giáo viên dạy Mỹ Thuật

Giám thị

13

Phan Thị Vân

Giáo viên dạy Anh Văn

Giám thị

 

    Ngày kiểm tra : 13/ 5/ 2014

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Phân công

01

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên dạy lớp 11

Coi và chấm Lớp 52

02

Trần Thị Ngọc Điệp

Giáo viên dạy lớp 12

Coi và chấm Lớp 51

03

Văn Thị Cẩm Vân

Giáo viên dạy lớp 21

Coi và chấm Lớp 12

04

Tô Thị Tố Mỹ

Giáo viên dạy lớp 22

Coi và chấm Lớp 11

05

Đặng Hồng Lập

Giáo viên dạy lớp 31

Coi và chấm Lớp 22

06

Trần Thị Gái

Giáo viên dạy lớp 32

Coi và chấm Lớp 21

07

Đào Vũ Thị Tuyết Minh

Giáo viên dạy lớp 41

Coi và chấm Lớp 32

08

Tô Thị Mẫn

Giáo viên dạy lớp 42

Coi và chấm Lớp 31

09

Huỳnh Ngọc Băng Tâm

Giáo viên dạy lớp 51

Coi và chấm Lớp 42

10

Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên dạy lớp 52

Coi và chấm Lớp 41

11

Nguyễn Thanh Minh

Giáo viên dạy Thể Dục

Giám thị

12

Huỳnh Thị Thu Phương

Giáo viên dạy Mỹ Thuật

Giám thị

13

Phan Thị Vân

Giáo viên dạy Anh Văn

Giám thị

   

 Ngày kiểm tra : 14/ 5/ 2014

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Phân công

01

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên dạy lớp 11

Coi  Lớp 22

02

Trần Thị Ngọc Điệp

Giáo viên dạy lớp 12

Coi Lớp 21

03

Văn Thị Cẩm Vân

Giáo viên dạy lớp 21

Coi  Lớp 11

04

Tô Thị Tố Mỹ

Giáo viên dạy lớp 22

Coi  Lớp 12

    

   Ngày kiểm tra : 14/ 5/ 2014

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Phân công

01

Đặng Hồng Lập

Giáo viên dạy lớp 31

Coi  Lớp 52

02

Trần Thị Gái

Giáo viên dạy lớp 32

Coi Lớp  51

03

Đào Vũ Thị Tuyết Minh

Giáo viên dạy lớp 41

Coi  Lớp 31

04

Tô Thị Mẫn

Giáo viên dạy lớp 42

Coi  Lớp 32

05

Huỳnh Ngọc Băng Tâm

Giáo viên dạy lớp 51

Coi  Lớp 41

06

Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên dạy lớp 52

Coi  Lớp 42

 

a. Coi kiểm tra : Tổ chức kiểm tra tại trường theo lịch phân công của Ban Giám hiệu. Giáo viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ coi kiểm tra, tuy nhiên cần tạo cho học sinh không khí thoải mái, tự tin khi làm bài, tránh gây áp lực đối với học sinh.

  Thực hiện đổi chéo GVcoi kiểm tra .Trong thời gian kiểm tra yêu cầu GV thực hiện coi nghiêm túc không làm việc riêng ,đảm bảo đúng giờ làm bài theo quy định của Hội đồng.

 

b. Chấm kiểm tra : Sau khi kiểm tra giáo viên chấm bài tại trường theo lịch phân công của Ban giám hiệu và lên  điểm cho từng lớp theo đáp án. Chấm bài tại trường ( GV không đem bài về nhà chấm) từ ngày 14/5/2014. Đảm bảo nghiêm túc, chấm đúng theo đáp án và hướng dẫn chấm. Điểm số thể hiện trên bài kiểm tra của học sinh đúng thực chất.

* Hiệu trưởng chấm thanh tra 1% số bài / khối lớp.

* Phó hiệu trưởng chấm thanh tra 3% số bài/ khối lớp.

c. Lên bảng điểm :

- Giáo viên chấm kiểm tra chịu trách nhiệm lên bảng điểm. sau đó trả bài kiểm tra cho GVCN kiểm tra lại số điểm giữa bài và bảng điểm trước khi ghi điểm vào sổ kiểm tra theo dõi.

- GVCN là người chịu trách nhiệm về sổ điểm đã ghi vào sổ kiểm tra , theo dõi.

d. Thời gian :

   Nộp các biểu mẫu thống kê chất lượng cuối năm năm học 2013 - 2014 chậm nhất là ngày 16 tháng 5 năm 2014.

      Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối năm năm học 2013 - 2014 của trường Tiểu học Thanh Tân . Đề nghị từng thành viên trong Hội đồng sư phạm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra.

 

  

 

 

Nơi nhận :                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- CB.GV.NV  ( thực hiện )

- Lưu VT

 

 

 

                                                                                        NGUYỄN THỊ KIM HÀ

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Hôm nay 58
  •   Tháng hiện tại 8,321
  •   Tổng lượt truy cập 187,899
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?