KẾ HOẠCH HKII NĂM HỌC 2013-2014

Thứ tư - 15/01/2014 14:39
KẾ HOẠCH HKII NĂM HỌC 2013-2014

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                                   

TRƯỜNG TH THANH TÂN

KẾ HOẠCH HỌC KÌ II

                                             NĂM HỌC : 2013 - 2014

        *  Trọng tâm :

     -Thực hiện tốt cuộc vận động : “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ; mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo”và phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”,… Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy và học , kiểm tra , đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng giảm tải, theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Tăng cường các giải pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu kém , tăng tỉ lệ học sinh khá ,giỏi.

   - Daïy loàng gheùp GDKNS, giaùo duïc baûo veä moâi tröôøng, SDNLTKHQ,BĐKH sử dụng phương pháp kỉ luật tích cực vào trong các môn học. Đưa hoạt động chuyên môn đi vào nề nếp .

  - Tổ chức tốt các kì thi vòng trường : Thi ĐDDH vòng trường.Dự thi vòng huyện.

  - Tham gia tích cực các phong trào thi các cấp Huyện , Tỉnh.

I. Phương hướng chung:

- Taäp trung oån ñònh neà neáp ñeå ñi vaøo daïy vaø hoïc chöông trình tuaàn 19 ñuùng thôøi gian quy ñònh : 30/12/2013

- Ban giaùm hieäu leân keá hoaïch tổ chức dạy học 2 buổi /ngày bắt đầu học kỳ II từ tuần 19.

- Ban giaùm hieäu leân keá hoaïch taäp huaán cho giaùo vieân veà caùc noäi dung chuyeân moân theo söï chæ ñaïo cuûa SGD & PGD ngay töø ñaàu HKII, ñeå giaùo vieân coù cô sôû soaïn keá hoaïch baøi daïy cho phuø hôïp.

- Caùc toå khoái leân keá hoaïch döï giôø ,thao giaûng theo ñuùng chuaån kieán thöùc kó naêng quy ñònh cuûa BGD&ÑT, thöïc hieän soaïn giaûng theo ñuùng PPCT, kí duyeät KHBD thöôøng xuyeân.

- Toå khoái tröôûng , giaùo vieân chuû nhieäm hoaøn thaønh keá hoaïch khoái , keá hoaïch chuû nhieäm vaø caùc loaïi hoà sô soå saùch theo ñuùng quy ñònh ; noäp BGH kieåm tra vaø kyù duyeät ñuùng quy cheá chuyeân moân.

- BGH leân keá hoaïch ñeå GVCN coù höôùng boài döôõng cho hoïc sinh tham gia caùc hoäi thi caáp huyện, Tænh trong thôøi gian tôùi .

- Ra ñeà kieåm tra ñònh kì ñuùng quy cheá vaø ñaûm baûo chuaån kieán thöùc –kó naêng chöông trình.

- 100% giaùo vieân tham gia caùc buoåi sinh hoaït chuyeân ñeà do trường  toå chöùc.

- Thanh tra sö phaïm GV theo QÑ cuûa HT  ñaõ ñeà ra.

- Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra HSSS cuûa giaùo vieân, leân keá hoaïch kieåm tra cheùo giöõa caùc khoái  .

 

 

 

II. Chỉ tiêu và biện pháp:

1.Chæ tieâu hoïc kì II :

 • Ban giaùm hieäu döï giôø1tieát /1 giaùo vieân
 • Giaùo vieân döï giôø ít nhaát 9 tiết / hoïc kì
 • Thao giaûng : 6 tieát / khoái / hoïc kì
 • Laøm ÑDDH môùi  coù chaát löôïng : 1 ñoà duøng / khoái .
 • Söû duïng ÑDDH :100%  soá tieát daïy
 • Toå chöùc caùc kì kieåm tra : Giöõa kì II, cuoái Năm nghieâm tuùc, chaát löôïng

     2. Chất lượng Giáo dục :

-         Tỉ lệ đạt trung bình trở lên : 98,4 %

+ Chia ra :

-         Lớp 1: 95,7%   

-         Lớp 2:  98,9 %

-         Lớp 3: 98,5 %  

-         Lớp 4: 98,8%   

-         Lớp 5: 100 %      

+ Đạt danh hiệu :

 • Học sinh Giỏi :  40 %; Khá: 38%; TB: 20%; Yếu: 2% ↓

 

+ Xếp loại hạnh kiểm :

-         Thực hiện đầy đủ : 100%

@  Xếp loại VSCĐ :

          - A :  35%                      - B :   55%            - C : 10 %

   3 .Biện pháp:

 • Ø Vận động giáo viên tham gia tốt các phong trào dạy có chất lượng , có đổi mới phương pháp và lồng ghép, tích hợp các nội dung GD BVMT ,GD KNS ,GDKNSTKHQ, GDNGLL, sử dụng phương pháp kỉ luật tích cực vào các môn học.
 • Ø Rèn chữ viết thường xuyên để tham gia thi VCĐ các cấp .
 • Ø Soạn thiết kế bài daïy theo pp tích cöïc, có tích hợp nội dung GD BVMT, GD KNS,vào các môn học ( trừ môn Toán ), khuyến khích GV soạn bằng vi tính .
 • Ø Phối hợp với công đoàn , Đội cùng thực hiện .

 Thực hiện tốt các chuyên đề trong học kì II cụ thể :

*Tháng 1 +2

- Triển khai giảng dạy GD ATGT từ lớp 1 đến lớp 5.

- Tiến hành dạy Anh văn cho HS khối 1( từ tuần 14)

- Tổ chức Olympic cấp trường cho học sinh khối 5, HS giỏi toán Lương Thế Vinh , toán tuổi thơ HS khối bốn và năm.

            - Tổ chức hội thi làm ĐDDH vòng trường.

            - Tham gia hội thi “ Văn hay chữ tốt” giải Sao Khuê cấp huyện.

             - Thao giảng hội đồng  tổ bộ môn  và tổ 5 thực hiện chuyên đề Tập làm văn ( Tả người).

            - Thao giảng  xoay vòng các GV trong tổ khối môn TLV riêng lớp một môn TNXH có tích hợp GDMT, KNS , SDNLTKHQ. BĐKH.

             - Tổ chức xét duyệt SKKN.

            - Thanh tra theo kế hoạch của hiệu trưởng.

 *Tháng 3 :

 - Kiểm tra giữa kì II theo PPCT các môn học

             - Thực hiện chuyên đề LTVC lớp 4, Toán lớp 3.

             - Tham gia dự thi giỏi toán Lương Thế Vinh .

             - Dự giao lưu Olympic Tiếng Anh vòng huyện.

             - Tham dự thi làm ĐDDH  vòng huyện.

 - Thanh tra theo kế hoạch của hiệu trưởng.

 *Tháng 4 :

             - Thao giảng hội đồng thực hiện chuyên đề Đạo đức lớp 1, TNXH lớp 2.

             - Thao giảng trường xoay vòng các giáo viên trong trường

 - Tham dự học sinh giỏi Olympic lớp năm.

 - Tổ chức ôn tập học sinh kiểm tra cuối năm .

 - Thanh tra theo kế hoạch của hiệu trưởng

*Tháng 5:

 - Kiểm tra cuối năm.

              - Xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình TH, lập danh sách nộp PGD

             - Xét học sinh lên lớp , khen thưởng.

             - Xét thi đua cuối năm.

 

                                                                           Thanh Tân, ngày 02  tháng 01  năm 2014                                                                                                                                         Duyệt của HT                                                                  Người lập kế hoạch

 

                                                                                                            

 

 

        

                                                                                               Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyễn Thị Kim Hà

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 3
 
 •   Hôm nay 56
 •   Tháng hiện tại 8,567
 •   Tổng lượt truy cập 188,145
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?